Ekonomi Kavramı ve Ekonomik Kalkınma

1958 yılı Eskişehir doğumlu olup. Lise ve Üniversite hayatıma İstanbul’da başlayıp, Sofya Teknik
Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğini bitirdim. Yüksek Lisans Programını İşletme olarak
tamamlayıp, Mühendislik alanında, kayıp enerjiler konusunda yaptığım araştırmalar ve Manyetik
Enerjinin, maliyetsiz bir enerji olduğunun ispatlanması ile Doçentliğe yükseldim. 2010 ,Marmara
üniversitesi Teknik öğretmenlik fakültesin’de Basınç sistemi ile enerji üretim çalışmalarında %30
Basınç kuvveti ile %100 enerji üretimi çalışmaları yaptım . ABD ve İngiliz Bilim Adamlarının Manyetik Enerji konusunda yaptığı çalışmalar da , çalışmalarımın doğruluğunu ispatlamıştır . (Youtube de görseller mevcuttur.)..Elektromanyetik silahlar ve füze. Dünya Ekonomileri konusunda araştırmalar yapıp, ülkelerin ekonomilerinin tek kaynaktan yönetildiği ile ilgili tezde uzmanlığa kadar yükseldim. Gelişmemiş ülkelerin kendi ekonomik programlarının yetersiz olduğu ve dışa bağımlı olduğunu tespitiyle, sömürücü Ekonomi yerine bugünkü Enjeksiyon Ekonomi Programının öneminin zaruriyeti ortaya çıkmıştır.(Yazarı. Terdem ER ) BULGARİSTAN’daki rejimin TÜRK isimlerinin değiştirme asimile etme yıllarında Tüm akademik Çalışmalarımız ve kimliklerimiz değişmesi. Çalışmalarımızı Türkiye ve değişik ülkelerde yapmak zorunda bırakmıştır. Bankacılık sisteminin gerçek amacından çıkararak faiz ve sömürme düzenini ortadan kaldırmak için Devlet kaynaklarını Bankacılığın elinden alıp, bankaların faiz sistemini kontrol altına alınması’nı sağlıyacak Enjeksion ekonomi projesini yazdım.
Enjeksiyon Ekonominin en büyük özelliği, Kredi Kart Sistemiyle, Dünyadaki Kart kullanıcılarının, Kredi
Kartı Borçlarını ve faiz baskısının ortadan kaldırmayı hedefler. (Terdem formülü /t1 )

Ülkelerin mali kaynaklarının, bir fon üzerinden düzenlenleyip, finans kaynağını, sürekli ve devreden
bir çark modeli ile mali güç oluşturması sağlanmasıdır. 1994 yılında Bilsan Firmasında teknik direktör olarak görev yapıp , Japon Amono firmasının Türkiyeye getirmek istediği Parkmetre /Parkomat cihazlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesinine mali kaynak üretmek için Bedelsiz olarak Belediye’ye kazandırarak Cadde ve sokaklardan ciddi mali kaynak oluşmasında rol aldım. Boşa giden kamu imkanlarını kamu yararına dönüşmesi sağlanmıştır.

EKONOMİ KAVRAMI:
Ekonomi Kavramı Eski Yunan’da ekonomi sözcüğünün kelime anlamı, bir evin mal varlığını yönetme
sanatıydı. O dönemde ilgi veya etki alanı bir evden ibaret olan ekonomi, bugün bütün dünyayı
ilgilendirmekte ve etkisi altına almaktadır. Ekonomi, sınırlı kaynakların nasıl kullanılacağını
inceleyen sosyal bilim dalıdır. Tarih boyu ekonomi birçok farklı şekilde tanımlanmıştır. Bu
tanımların’ da zaman içinde anlamını ve önemini yitirmiştir. günümüzdeki bir gerçek varki,
bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için, parasal kaynak gücüne ulaşmaları ve ihtiyaçlarını
karşılayacak bireysel doyum noktası, tabandaki minimum veri EKONOMİ ‘ dir.
BİREYLER , Milletleri ve devletleri oluştururlar. Tabandaki bireysel ekonomik güçlü milletler
EKONOMİK olarak güçlü sayılır mı ?


Bu soruya birçok yanıt verilir;
1-) Ortadoğu ülkelerinde PETROL’un dışında bir parasal yok. Devlet gelen geliri bireylere
dağıttığını düşünürsek her istediklerini üretim yapmadan alırlar . Bireyler ve devlet olarak parasal
güçlü gözükselerde temel ihtiyaçları ve sosyal yaşam ihtiyaçlarını kendi bünyelerinde
üretmedikleri için Dışa bağımlı olarak yaşamak zorunda olacaklardır. Öyle ise bu parasal güce,
Ekonomik güç diyemeyiz , buna dışı bağımlılık denir.
2- ) Sanayiye dönük teknolojik üretim yapan devletler maksimum düzeyde parasal kaynak
sağlarlar ve ülke içindeki, teknolojik ihtiyaçları karşılayacak düzeye erişmiş olsalarda , tarımsal
alanda üretim yapamazlarsa, (Tarımsal üretim Ekilebilir toprak alanına bağlı ihtiyaç karşılama
durumu / Tarımsal alanı kullanacak nüfusa sahip olunması ) gibi etkenler pozitif konumda değilse
Dışa bağımlı olarak yaşamak zorundadır.
3-) Tarımsal alan, nüfusun ihtiyacını karşılayacak düzeyde olan bir ülkede, Sanayiye ve Teknolojiye
dönük üretim yapılmıyorsa ve bir sanayi ürününe karşılık 2 veya 3 misli tarımsal ürün karşılığı
teknoloji satın alıyorsa, Dışa bağımlı olarak yaşamak zorundadır

 
 

4-) Teknolojik üretimi ve Tarımsal üretimi nufusa göre fazlası olan bir ülke eğer ENERJİ
ihtiyacını karşılamıyorsa gelirinin büyük bir kısmını Enerjiye kullanıyorsa Dışa bağımlı olarak
yaşamak zorundadır.
5-) İnsanlığın en önemli ihtiyacı SAĞLIK sektöründeki temel ihtiyaçları üretemiyorsa gelirinin
ciddi bir payını ( İlaçlara / Tıbbı cihazlara ) yatırıyorsa Dışa bağımlıdır.
6-) Her alanda (Tarım / Sosyal Sanayi ve Teknoloji / yer altı madenleri / Enerji ve Sağlık ) gibi
alanlarda Ekonomik olarak güçlü olan ülke SAVUNMA SANAYİ ‘nde üretim yapımıyorsa
Dışa bağımlıdır.
Bir ülkenin EKONOMİK güçlü olması için;
1-) Tarımsal üretim
2-) Enerji üretimi
3-) Sağlık üretimi
4-) Savunma sanayi üretimi
5-)Teknoloji üretimlerini bünyesinde bulundurması gerekir.
KİŞİLERE göre EKONOMİ , fertlerin alım gücünün yüksek olmasıdır.
Bu görüş siyasi gelişmeleri etkiler.


EKONOMİ NEDİR:
Ekonomi Kökeni Yunanca’daki “oikia” (ev) ve “nomos” (kural) kelimelerine dayanır, “ev yönetimi”
demektir. Ekonomi yerine Türkçe’de Arapça’dan geçme İktisat kelimeside kullanılmaktadır.
Ekonominin tanımı konusunda görüş birliği yoktur. O nedenle de çeşitli tanımlar ortaya atılmıştır. Bu
tanımlardan bazıları şöyle belirtilebilir:

Ekonominin çeşitli tanımları vardır :

 1. Ekonomi, para kullanılarak ya da para kullanılmadan insanlar arasında değişim işlemlerine neden
  olan faaliyetlerin incelenmesidir
  a) Ekonomi veya (politik ekonomi) parayla ilgili olsun ya da olmasın, kişiler arasındaki değişim
  (mübadele) işlemlerinin incelenmesidir.
  b) Ekonomi, kıt üretim faktörlerinin çeşitli mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere nasıl
  seçileceğinin ve üretilen malların tüketim amacıyla toplumun bireyleri arasındaki dağıtımın
  incelenmesidir.

c) Ekonomi, halkın günlük faaliyetlerini, gelir kazanmasını ve yaşamını sürdürmesini inceleyen bir
bilimdir.
d) Ekonomi insanların tüketim ve üretim faaliyetlerini nasıl organize ettikleri konusunun incelenmesidir.
e) Ekonomi servetin incelenmesidir.
f) Ekonomi, toplumların nasıl geliştiğini ve medeniyetin nasıl oluştuğunu inceleyen bir bilimdir.
Görüleceği gibi, ekonominin tanımını yapanlar bu bilime özgü çeşitli tanımlar üzerinde dururlar. Fakat
bu tartışmalar gözden geçirilse ekonomi ile ilgili bazı ortak özellikler belirlenebilir. Bu özelliklerin ortaya
konmasıyla belki bir tanım yapılmış olmaz ama bu bilim dalının genel nitelikleri daha açık bir biçimde
belirlenmiş olur.
Bunları şu biçimde sıralayabiliriz:
A) Ekonomi toplum halinde yaşayan insanların davranışlarını konu alan yani sosyal bir bilimdir.
B) İnsanların sınırsız kabul edilen maddi ihtiyaçlarının karşılanması amacına yöneliktir.
C) İnsanların maddi ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetler, sınırlı durumdaki üretim kaynaklarıyla
üretilirler.
D) Ekonomide amaç kıt kaynakların kullanılmasından, en yüksek faydanın elde edilmesidir. Ancak,
mevcut kaynak arzının artırılması bu kaynakların mal ve hizmet üretiminde etkinliğinin artırılması ve
kaynakların mülkiyetinin toplumda çeşitli kesimler arasında dağılımında denge sağlanması, bazı ortak
amaçlar arasındadır. Bu özelliklerden anlaşılacağı gibi Ekonomi Bilimi’nin kapsamı oldukça geniştir.
Hatta, günümüzde Ekonomi ile ilişkisi bulunmayan toplumsal olayların çok az olduğu söylenebilir.
Bununla birlikte, kapsadığı olayların özelliklerine göre Ekonomi Bilimi’nin de çeşitli bölümleri
bulunmaktadır. Bu disiplinlerinden bazıları örneğin şunlardır: Mikro ekonomi, Makro ekonomi,
Uluslararası Ekonomi, Ekonomik Büyüme, Para ve Banka,

 1. Ekonomi, insanların ürettiği çeşitli mallar (gıda, makine, tekstil, endüstriyel ürünler gibi) üretmek ve bunları tüketicilere bölüştürmek için, kıt ya da, sınırlı üretim kaynaklarını, (toprak, işgücü, makine gibi sermaye malları ve teknik bilgi) hangi biçimde kullandıklarını inceler.
 2. Ekonomi, insanı, günlük geçimini kazanırken ve yaşamından zevk alırken inceler.
  Bugün iktisatçılar aşağıda tanım üstünde anlaşmış görünüyorlar. “Ekonomi, insanların ve
  toplumların, para kullanarak, ya da para kullanmadan, zaman içinde, çeşitli mallar üretmek ve bunları bugün ve gelecekte tüketmek üzere, toplumdaki bireyler ya da gruplar arasında bölüştürmek için, kıt üretim kaynakları kullanmak, konusundaki tercihlerini inceler.”

Ekonomi, tarih incelemelerinden geniş ölçüde yararlanır. Kristof Kolomb’un altın dolu Amerika’yı
keşfinden sonra, İspanya ve Avrupa da yüzyıllarca fiyatların yükselmesi bir raslantı eseri miydi?
Buhar ve demiryolu devri , neden Londra’ daki gecekondu sakinlerine yararlı oldu?
Tarihin yorumu için analiz araçları gereklidir. Çünkü, olaylar kendi açıklamalarını getirmezler.
Modern ekonomi biliminin ilk görevi, üretimin, işsizliğin, fiyatların ve bunlara benzer olayların
davranışını inceler. KİŞİLERE göre EKONOMİ , fertlerin alım gücünün yüksek olmasıdır.


BİREYSEL EKONOMİ
*Günlük yaşantısını düzenlemek, Bütçesini oluşturmak (Aylık maaş / Serbest ticaret
kazancı / Ek gelir ).
*Aile fertlerinin geleceğine yönelik yatırım bütçesi oluşturmak (zorunlu gider dışında artan
mali bütçe ).
*Mülk edinme ve yatırım bütçesini yapmak (Öncelikle kendi mülkü ve aile fertlerine mülk
edinilecek bütçe ).
*Emeklilikte maddi sorunsuz yatırım gerçekleştirme (Emekli maaşı / Ek gelir ve mülkler ).
*Sağlık sorunlarını güvence altına almak.
DEVLETLERE göre EKONOMİ , fertlerin alım gücünü yüksek olmasının yanı sıra temel
ihtiyaçların kişilere sağlanması ve ülkenin savunmasında teknolojik güce ulaşmasıdır.


DEVLET EKONOMİSİ:
Devletlerde Ekonomi Modeli, insanın sınırlı ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklardan karşılanması ilmi
yöntemlerle disipline edilmesi ve ülkelerin gerektiğinde her türlü mal ve hizmeti üretebilme gücüne
sahip olması, iç ve dış harcamalarının borçlanmadan temin edebilmesinin adı ve formülüdür…….
Bu manada Devletlerin Ekonomi Modeli ülkelerin kalkınmasının, ekonomik bağımsızlığın,, Tek
(yegane) yoludur. Ekonominin sadece bir meselesine odaklanmak yerine, bütününü kucaklayan bir
yapı ve politika oluşturmaktır..
İnsanı tam manası ile tarif etmeden ve ihtiyaçlarını tespit etmeden bir EKONOMİ politikası
oluşturamazsınız..
İnsanın fıtratından yola çıkarak ona uygun bir modeli hayata geçirmeden ona faydalı olmak mümkün
değildir

“Kaynakların sınırlı, ihtiyaçların sınırlı ama ihtirasların sınırsız” olduğunu tespit ettiğimizde,maddiyatçı
modellerin daha temelden meseleye yanlış yaklaştığını görmek zor olmayacaktır. Çünkü maddiyatçı
anlayışlar, kaynakları sınırlı görürken, insan ihtiyaçlarını sınırsız görmektedirler
Bireyler, kendi ihtiyaçlarından çok daha fazla bir değer oluşturma kabiliyetindedir.
Ancak var olan ekonomi modelleri insanların kabiliyetlerini devreye koymak yerine, onları devre dışı
bıraktığı için Ülkelerin kaynakları sınırlı fertlere göre sınırsız olgusuna rağmen insanlığın büyük bir
kesimi yokluk ,içindedir Artan nüfusun ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla karşılanamayacağı yanılgısı, ve proje üretilmemesi, maddiyatçı anlayış toplumun çok az bir kesiminin çıkarlarına odaklanmaya yöneltmiştir. Bu sebeple maddiyatçı anlayış azınlıkların mutlu olduğu fakat çoğunluğun fakirlik ve açlık çektiği bir EKONOMİ modeli oluşturmuşlardır. ( VERGİ DÜZENİ ).
Gerçekte artan dünya nüfusu bir tehlike değildir, Tarımsal Ekonomi modelini hayata geçirebilirsek..
“İktisatçıların ve siyasi yazarların düşünceleri, doğru olsun olmasın, genellikle sanıldığından çok daha
etkilidir. Diyebiliriz ki, dünyayı bu düşünceler yönetmektedir. Her türlü entelektüel etkiden uzak
olduğunu sanan pratik insanlar, genellikle artık hayatta olmayan bir iktisatçının esiridir. İktidarda
bulunan ve havadan sesler işiten çılgınlar, birkaç yıl önce yazı yazmış akademik bir yazardan ilham
alırlar.
EKONOMİK KALKINMA YOLU
ATIL TOPRAKLARIN KAZANILMASI- ORGANİK TARIMA GEÇİLMESİ-ŞEHİRLERDEN KÖYE DÖNÜŞÜN SAĞLANMASI
– UCUZ VE SAĞLIKLI BESİN MADDELERİN HALKA ARZ EDİLMESİ- GENETİK VUCUT KİMYASININ KORUNMAS IİSSİZLİĞİN KALKMASI – EKONOMİK GELİR – FİAT POLİTİKASINI KİŞİLERE DEĞİL ÜLKE POLİTİKASINA GÖRE YAPILMASI= HUZUR ORTAMI.
01TARIM ve HAYVANCILIK ÜRETİM PROJESİ 02SAĞLIK PROJESİ
03ENERJİ ÜRETİM PROJESİ 04SAVUNMA SANAYİ PROJESİ
BU DÖRT ANAUNSUR BİR ÜLKE İÇİN OLMASSA OLMAZI’DIR BUNU BAŞARDIĞIMIZDA BÖLGEMİZDE VE HATTA DÜNYADA SÜPER GÜÇ OLURUZ.
BU DÖRT ANA UNSURU HAYATA GEÇİREBİLİRMİYİZ ,KESİNLİKLE EVET.
BU DÖRT ANAUNSUR İÇİN BÜYÜK YATIRIM GEREKİR , ……… TÜRKİYE BÜTÇESİNE DOKUNMADAN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLAR VAR. HÜKÜMETE DÜŞEN , KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERLE PROJELERİ DESTEKLEMEK VE PROJELERİ DEVLET GÜVENCESİ ALTINA ALMAK YETERLİ OLACAK.

((Enjeksion Ekonomi Projesi ))
TARIMSAL ÜRETİM VE KALKINMA:
01TÜRKİYE GENELİNDE ATIL DURUMDAKİ TOPRAKLARIN TESBİTİ. 0250 DÖNÜM VE ÜZERİ TOPRAKLAR (EKİLEBİLİR TOPRAKLAR )
0350 DÖNÜM ALTINDAKİ TOPRAKLAR (EKİLEBİLİR TOPRAKLAR ) 04EKİLMEYE UYGUN OLMIYAN TOPRAKLAR 05ORMAN ARAZİ VASFI TOPRAKLAR 06DAĞLIK VE KAYALIK ARAZİLER.
07MADEN VASFI ARAZİLER. 08DOĞAL KAYNAK SULARI OLAN ARAZİLER.
***50 DÖNÜM VE ÜZERİ ARAZİLERDE COĞRAFİ KONUM GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK BÖLGESEL EKİN TÜRÜ
TESBİTİ YAPILACAK.
***TÜRKİYE GENELİ İHTİYAÇ TUTARI TESPİT EDİLECEK VE BÖLGELERE GÖRE ÜRETİM DAĞILIMI YAPILACAK.
***ÜRÜNLERİN TOPLANMASI VE ENTEGRE TESİSLERDE İŞLENMESİ PROGRAMLANACAK.
ÜRETİCİNİN İHTİYACI OLAN ( TOHUM / GÜBRE / SULAMA SİSTEMLERİ / TEKNİK PERSONEL İHTİYACI TRAKTÖR DESTEĞİ
VERİLMESİ VE İLAÇLAMA) PROJE YÖNETİMİ TARAFINDAN PROGRAMLANACAK VE SAĞLANACAK.
TARIM ÜRETİCİSİNİN EKİP ÜRETTİĞİ BİR YILLIK ÜRÜNE GÖRE (ÜRETİM TUTARI X ÜRÜN BEDELİ)= ÜZERİNDEN MAAŞ BELİRLENECEK VE HER AY ÜRETİCİYE ÖDEME YAPILACAK ,HER ÜRETİCİ İÇİN SGK PİRİM TUTARININ % 50 Sİ
DEVLET % 50 Sİ PROJE YÖNETİMİ TARAFINDAN KARŞILAMAK SURETİYLE SOSYAL GÜVENCE OLUŞTURULACAK.
AYRICA HER ÜRETİCİYE 2 ADED SÜT İNEĞİ 10 ADET KOYUN VEYA KEÇİ VEDE 10 ADET TAVUK VERİLEREK EK GELİR
VE TEMEL BESLENME İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK HAYVANSAL DESTEK VERİLECEK
TÜRKİYE GENELİNDE MODERN KÖY YAPILAŞMASI SAĞLANARAK SOSYAL AKTİVİTELERE YÖNELİK TESİSLER OLUŞTURULARAK DAĞINIK DÜZENSİZ KÖY GÖRÜNTÜSÜ DEĞİŞMİŞ OLACAK.
HER YERLEŞİM MERKEZLERİNDE ZİRAAT MÜHENDİSLERİ VE TEKNİKERLERİ / VETERİNER VE TEKNİKER PERSONEL OLUŞTURULARAK VERİMLİ ÜRÜN GELİŞTİRME VE ÜRETİLMESİ SAĞLANACAK.
ÜRÜNLERİN ZARAR GÖRMEDEN TOPLANMASI VE DEPOLANMASININ YAPILACAĞI MODERN SOĞUK HAVA DEPOLARI VE SİLOLARI HER KÖY İÇİN YAPILACAK.

HER 10 KÖYE HİZMET VERECEK ÜRÜN İŞLEME ENTEGRE TESİSLER KURULARAK TOPRAK DIŞI UĞRAŞI OLMAYIN KİŞİLERE ÇALIŞMA İMKANI SAĞLANMASI.
HAYVANCILIK POLİTİKASI:
ÖNCELİKLE TARIMA UYGUN OLMAYIN BÖLGELERDE MODERN AHIR YAPILAŞMASININ SAĞLANMASI. KÖY GENELİNDE BÜYÜK BİR AHIR OLUŞTURULARAK HER BİR KÖYLÜ İÇİN 20 BÜYÜK BAŞ OLMAK ÜZERE X KÖY
TOPLAMI ( KİŞİ SAYIS)I = BÜYÜKBAŞ MODERN AHIR YAPILMASI.
HER KÖYLÜ BU AHIRLARDA HAYVANLARI İLE UĞRAŞARAK (GÜNLÜK SÜT VERİMİ KARŞILIĞI PROJE GURUBUNA BELLİ BEDELLE VERMESİ = AYLIK MAAŞ TUTARI OLUŞMUŞ OLACAK +KENDİ ZARURİ İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK.
GENEL TOPLANACAK GÜBRELER ENTEGRE TESİSLERDE İŞLENEREK EK GELİR SAĞLANACAK.
ENTEGRE TESİSLER OLUŞTURARAK HAYVANSAL ÜRÜNLERİ İŞLEMEK VE UYGUN FİYATLARLA TÜKETİCİYE SUNMAK. ,BUNUNLA BERABER TESİSLERDE ÇALIŞACAK PERSONELE İŞ İSTİHDAMI SAĞLANMIŞ OLACAKTIR.
ÜLKE GENELİNDE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMİŞ OLUP AYNI ZAMANDA TEMEL HAYVANSAL GIDA İHTİYAÇLAR EKONOMİK KONTROL ALTINDA OLACAKTIR.


SAĞLIK POLİTİKASI :
ÜLKE GENELİNDE İHTİYAÇ DUYULAN İLAÇLARIN ÜRETİMİ İÇİN TÜM ALT YAPIYI YAPMAK VE DIŞARIYA BAĞLI KALMADAN HER HASTALIĞA ŞİFA SAĞLIK MALZEMELERİNİ VE İLAÇLARI ÜRETİMİ İÇİN GEREKLİ HAMMADELERİN ÜLKE İÇİNDE SAĞLANMASINI YAPMAK.
TÜM İLAÇ FABRİKALARINI BU DOĞRULTUDA AR-GE ÇALIŞMALARI YAPMASINI SAĞLAMAK.
GEREKİRSE YURT DIŞINA TEKNOLOJİ GELİŞMELERİ ÖĞRENİP ÜRETİMİ YAPABİLECEK PERSONELİ YETİŞTİRMEK TIP FAKÜLTE SAYISINI ÇOĞALTMAK VE HEKİM SAYISINI ARTIRMAK.
TÜM ALANLARDA TIP PERSONELİ YETİŞTİRMEK VE HIZLA AR-GE LER OLUŞTURMAK.
ŞİFALI BİTKİ EKİMİNİ ÇOĞALTMAK VE BUNUNLA İLGİLİ AR-GE LABORATUVARI KURMAK
MR-RONTGEN –DÖBLER- VE DİĞER TEKNİK BİLGİSAYARLI TIP CİHAZLARINI ÜRETMEK VE GELİŞTİRMEK. HAVA AMBULANSLARINI ÜRETMEK. DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR HER VATANDAŞ SGK GÜVENCESİ ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE SGK KANUNUNU
GELİŞTİRMEK .

ORGAN BAĞIŞ KANUNUNU YENİDEN YAPMAK ACİL SERVİSLERİ MODERN CİHAZLARLA DONATMAK VE ACİL AMELİYATHANE OLUŞTURMAK
FERTLERİN EKONOMİK OLARAK GELİŞMESİ: (ENJEKSİON EKONOMİ PROJESİ )
Kamu çalışanları /Emekli maaşlarının Hazine üzerinden (Terdem Förmülü ) TÜRKİYE EKONOMİK KALKINMA FONU
üzerinden ödeme yapılırsa .,Her emekliye 3 aydan itibaren her ay 300 tl ,6 aydan itibaren her ay 500 tl ve 9 aydan itibaren her ay 750 tl olarak ek maaş verilebilinir.
Her esnafa 100.000.Tl Üretim desteği 0 faizli fon kontrolünde olmak kaydıyla verilir ..(İlk etapta 1.000.000. Esnaf )
Bu Proje ile 5.000.000 kişiye iş imkanı ile 1.000.000 Üniversite mezununa iş imkanı oluşur.
Devlet Bir yıl beklemeden Her ay fondan VERGİ ve SGK Primlerini Düzenli alır.
Bankalarda Faizler %0,50 ye kadar düşer.
O zaman şunu diyebiliriz.


EKONOMİK KALKINMA İÇİN PARA DEĞİL PROJE GEREKLİ ;;PROJE İÇİN ALLAH’IN VERMİŞ OLDUĞU
NİMETLERİ EKONOMİK KULLANMAK:
Ayet: Yiyin içiniz ama israf etmeyiniz ( Allah CC )

YAZIYA PDF OLARAK ULAŞABİLİRSİNİZ

 

 

 

EKONOMİ KALKINMA  FON  SÖZLEŞMESİ

DESTEK İSTEYEN İŞLETME:…………………………………………………………………………………………………                     

ADRES:……………………………………………………………………………………………………

KAYITLI TİCARET/ ESNAF ODASI:……………………………………………………………………………………………………

FAALİYET KONUSU:……………………………………………………………………………………      

İSTENİLEN ÜRETİM DESTEK LİMİTİ: yazı ile (………………………) Rakam’la (………….)                               

TALEP EDİLEN ÜRÜN  SATIŞI……………………………………………………………………………………………………………     

ALICI  BİLGİLERİ:………………………………………………………………………………………………

PERSONEL ADEDİ:……………………………………………………………………………………………                

PERSONEL GİDERLERİ: kişi başı,6.000 TL x………AD:=……………………………………………                               

KİRA TUTARI:……………………………………………………………………………………………………

ZORUNLU  FATURA TUTARI:……………………………………………………………………………………………………………

ÜRETİM  DESTEK  ŞARTLARI:

1*İşletme  Ticaret veye  Esnaf  odasına  kayıtlı  olmalı. 

2*Vergi mükellefi ve ticaret sicil kaydı  olmalı. 

3*İşletme  üretim tesisine ve makinalarına  sahip olmalı.                                                                                                          

4*Ticaret odası ve Esnaf odası  üzerinden  Üretim desteği  talebinde  bulunmalı:

FON YÖNETİM  TAAHHÜTLERİ :                                                                                                

1*Üretim  Desteği’ni  FİNANSAL  DANIŞMANLIK  ve PAZARLAMA 
olarak  vermek.                                                 

2*Firma  adına  Bankalarda  Ticari  hesap açmak.                                                                                                                         

3*Üretime  yönelik (aşağıdaki  tüm giderleri) karşılamak.

A*üretim  için hammadde  almak.                                                                                                                       

B*personel  maaşlarını ödemek (her ayın ilk hafta sonunda. )

A*üretim  için hammadde  almak.

B*personel  maaşlarını ödemek (her ayın ilk hafta sonunda. )

C*personelin  SGK primlerini  her ay ödemek.

D*kira  giderlerini ödemek.                                                                                                                              
E*Zorunlu  giderleri  karşılamak.(elektrik,D.gaz,su,öğle yemeği,ulaşım).                                                   F*maliyet hesaplarını yapmak ve uygulamak. 

G*işletme  karını  %15 olarak maliyete katmak.                                                                                                         
H*Fon kar ortaklık bedeli %10’u  maliyet hesabı içinde bulundurmak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4*üretim  mamulünü alacak  ,Toptancıdan alım garanti  sözleşmesi yapmak ve teminat almak.                                         

 

 

5*alıcı  TOPTANCIDAN satış bedelini  tahsil etmek.                                                                                                                      

 

 

6*İşletmenin  varsa,Geçmişten gelecek borçları  için alacaklı ile  mutabakata  varmak ve işletme kar’ından %10  kesilerek  borç  kapaması  yapmak. ı

 

 

İŞLETME  TAAHHÜDÜ:

 

 

1*FON’un %10 kar ortağı olarak çalışmayı  kabul eder.                                                                                                            

 

 

2*Tüm  gelir  ve Giderlerin  FON üzerinden yapılacağını   kabul eder.(iptal edilemez madde olarak)                                  

 

 

3*Fonun işletmeye  vereceği  iki(2) personelin tüm giderlerini maliyet içinde olduğunu kabul eder.                                

 

 

4*Fon tarafından hazırlanan  bu  SÖZLEŞME’DEKİ maddeleri aynen kabul eder.                                                                    

 

 

5*Finansal yönetimin  FON tarafından  yapılacağını kabul ve Taahhüt eder.                                                                                

 

 

6*Sözleşme  süresi içinde  alınan ve alınacak tüm araç/gereç/ve tüm üretim malzemeleri FON’a aittir  işletme  bu maddeyi kabul eder.( iptal edilemez madde olarak.)                                                                                             

 

 

7*İşletmenin muhasebe / finansal giriş ,çıkışlar  FON personeli tarafından  kontrol edilir.

 

 

SÖZLEŞME  FESİH EDİLMESİ:

 

 

1*İşletme  kalitesiz ve iade edilecek  ürün yaptığında  FON ,sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh eder.                                    

 

 

2*Sözleşmenin FESH edilmesi  halinde  FON  yaptığı  tüm giderlerini işletmeden tahsil eder.                                                  

 

 

 3*İşletme  FON’un Ahlaki ve Ticari   kuralları  dışına çıktığında  FON sözleşmeyi. FESH eder.

 

 

ÜRETİM TEDARİKÇİLERE:

 

 

HAMMADE  FİRMALARI :

 

 

A)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………B)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

BORÇLU OLUNAN  KURUMLAR VE FİRMALAR:

 

 

A)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  B)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

İMZALI TUTANAKTIR:

 

 

TERDEM GRUP (FON                             DESTEK İSTEYEN FİRMA (ÜRETİCİ)                       

 

 

TİCARET/ESNAF ODASI’na KAYITLI ÜYEMİZDİR:

 

 

 

Yorum Yaz
 • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.